De werking van Transit situeert zich in Mechelen, Leuven en Hever. Ateliers, werkruimte, audio-visuele ruimte, administratieve ruimte, staanplaats en stockageruimte, een uitgebreid machinepark staan ter beschikking van de de medewerkers.

VERWERKING VAN PVC

Muziek als toegangspoort

Met dit aanbod richten we ons in de eerste plaats naar onderwijs onder het motto “Investeren in de jeugd is investeren in de maatschappij van de toekomst” De school maakt onderdeel uit van een samenleving die voortdurend aan het veranderen is. Aspecten als mondialisering, de veranderende opbouw en samenhang van de bevolking, de technologische ontwikkelingen, met in het bijzonder de rol van informatie- en communicatietechnologie, de invloed van de media,…zijn van invloed zijn op ons denken over onderwijs.
We wensen via muziek, muzikale activiteiten jongeren in contact te brengen, met upcycleinstrumenten. Muziek aanleren via ervaringsgerichte en creatieve muziekeducatie in groepsvorm is de meest directe wijze om actief musiceren te stimuleren. De upcycleinstrumenten bieden een potentieel om op een laagdrempelige manier  actief en creatief muziek te maken voor alle kinderen in het algemeen onderwijs.. Het project komt tegemoet aan een aantal uitdagingen die artistieke vorming, muzikale opvoeding heeft. Actief muziek maken is de kern van deze filosofie.

 

Elementair musiceren met jongeren
Een van de vormen van cultuur, die in de hele wereld voorkomt, is muziek. Zingen, dansen, instrumenten, muziek verbroedert mensen. Ook voor jongeren is muziek heel erg belangrijk. Het gemiddelde kind van tussen de 8 en 18 jaar luister 2 uur en 19 minuten per dag naar muziek. 

Samen muziek maken is dé activiteit bij uitstek die jongeren blij en gelukkig maakt. Via allerlei manieren: je ontdekt onvermoede kanten van jezelf, het is een uitlaatklep, het laat je schoonheid ervaren, gezellige ontmoetingen hebben.
Gezondere en gelukkigere jongeren. Het welzijn van jongeren is groter waar muziek en kunst een prominente rol speelt. Actief musideren biedt de kans om je vrij uit te drukken, te ontdekken en te experimenteren. Naast sociale contacten biedt muziek jongeren een veilige context voor instrospectie en het vinden van persoonlijke betekenis.

 

Upcycle instrumenten

De laatste jaren heeft Transit een 15-tal instrumenten ontwikkeld die toelaten om op een laagdrempelige manier te musiceren.Het gaat dus niet over professionele muziekinstrumenten. Onze instrumenten zijn met de hand vervaardigd, lokaal geproduceerd met 100% gerecycled materiaal. .

Net zoals in traditionele muziekculturen zijn het ambachtelijk vervaardigde  instrumenten waarbij elk instrument zijn typische klankeigenschappen heeft. Houding en typische manier van spelen vragen aandacht. 

Ritmische, melodische en harmonische aspecten komen aan bod bij het samenspel. Elementen uit diverse culturen kunnen worden geïntegreerd. De upcycle-instrumenten kunnen gecombineerd met het bestaand instrumentarium.

Tijdens het groepsmusiceren wordt gewerkt aan diverse ontwikkelikngsdomeinen

Intellectueel: De opdrachten doen een beroep op zowel lineaire als intuïtieve intellectuele capaciteiten. Het uitvoeren van creatieve ideeën vergt zowel organisatorische capaciteiten als artistieke kennis en kunde.

Sociaal: is een groepsmodel en vereist de coöperatieve interactie van alle betrokkenen. Het is belangrijk dat artistieke ontwikkeling plaatsvindt binnen een bevredigende en ondersteunende menselijke omgeving. Verdraagzaamheid, behulpzaamheid, geduld en andere coöperatieve attitudes moeten bewust worden gecultiveerd. De bezetting vereist gevoeligheid voor de totale groep en bewustzijn van de rol van elk individu daarin. Probleemoplossing, improvisatie en het samenstellen van groepen bieden kansen voor het ontwikkelen van leiderschap.

Emotioneel: De betrokken artistieke media – muziek en beweging – bieden het individu mogelijkheden voor non-verbale expressie van emoties. De verkennende en improviserende activiteiten kunnen een focus bieden voor emoties, een middel voor het loslaten van spanning en frustratie, en een middel om het zelfrespect te versterken.

Esthetisch: Naarmate de kennis van en vaardigheden in muziek en beweging toenemen, krijgen studenten de kans om normen te ontwikkelen voor wat als “goed” wordt beschouwd binnen de stijlen die worden onderzocht.

De Potterij: broeiplaats voor jonge ondernemers.


Met dit project wensen we de leerlingen een unieke schoolervaring te bieden die een eigentijdse kijk op de kennis, vaardigheden en attitudes weerspiegelt die heel waardevol zijn voor het individu en de samenleving. Met dit project wensen we de scholen handvaten en materialen aan te reiken om jongeren de upcycleinstrumenten te laten vervaardigen 

Het aanbod van activiteiten gaat door tijdens de lessen Muzikale Opvoeding/Artistieke- of Culturele Vorming (SO) of Muzische vorming (BaO). Het aanbod van deze sessies is in de eerste plaats gebaseerd op de upcycle-instrumenten: 15 unieke instrumenten die werden ontwikkeld. Slag- en snaarinstrumenten, blaasinstrumenten, shakers,… met tal van mogelijkheden om diverse muziekstijlen te bewandelen: salsa, reggae, hiphop, filmmuziek, 
Er zijn tal van mogelijkheden om deze activiteiten breed te omkaderen via vakoverschrijdende projecten.