Transit vzw hecht heel veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respecteren van uw privacy.
In deze privacyverklaring willen we u heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Soort gegevens
In het kader van uw contacten met onze organisatie, worden van u de volgende persoonsgegevens verwerkt (= opgeslagen, bewaard en gebruikt):
persoonlijke identiteitsgegevens: voor- en familienaam, adres;
privé contactgegevens: telefoonnummer, e-mailadres;

Doel
Transit vzw verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor:
-uitnodigen van één of ander evenement
-ontvangen van nieuwsbrief

Bewaren gegevens
Transit vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met inachtname van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding). Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.
Vlaams GebarentaalCentrum vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan: tot de beëindiging van de samenwerking.

Inzagerecht, verwijdering en klachten
Via info@transitglobal.org kan u verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Mocht u klacht hebben over de verwerking van persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.