De werking van Transit situeert zich in Mechelen, Leuven en Hever. Ateliers, werkruimte, audio-visuele ruimte, administratieve ruimte, staanplaats en stockageruimte, een uitgebreid machinepark staan ter beschikking van de de medewerkers.

DE POTTERIJ TE MECHELEN

Een trefpunt voor jonge ondernemers met oog op een circulaire economie

Transit werkt samen met kansengroepen: migranten, daklozen, personen met een psychische kwetsbaarheid en verslavingsproblematiek. De integratie van deze doelgroep is van cruciaal belang voor het welzijn, de welvaart en de cohesie van de samenleving in de toekomst. In onze visie en werking vallen we terug op het integratiebeleid in Vlaanderen. Hoewel diversiteit een feit is, nemen heel wat personen nog steeds niet volwaardig deel aan onze samenleving. Er is nood aan zinvolle initiatieven om kansengroepen te begeleiden naar (her)integratie.Uit onderzoek blijkt dat er nog geen gestructureerde samenwerking is tussen de zorgsector en de arbeidsintegratiediensten. 

Uit de focusgroepen blijkt enerzijds dat zorgverleners en ervaringsdeskundigen een stapsgewijs en laagdrempelig voortraject verkiezen. Dit zorgt voor minder werkdruk, minder stress en een veilige ‘probeer’ omgeving.

Aan de hand van dit pilootproject  is  een  methodiek ontwikkeld als antwoord op de specifieke problemen van de doelgroep.

Door ons werking werken we samen aan 

1.in alle relevante maatschappelijke domeinen de kloof verminderen;

 2. blijven investeren in het verhogen van de kennis van Nederlands;

3. een behoeftedekkend individueel vormings- en begeleidingsaanbod aanbieden.

Met dit project vormen we een hefboom voor de emancipatie en activering van minderheden die het moeilijker hebben met (her)integratie in het werkveld. Het biedt perspectieven voor een positieve omgang met diversiteit in de samenleving en het valoriseren van talenten.
Vluchtelingen moeten vaak alles achterlaten, maar hun werkervaring en talenten nemen ze mee. Meestal willen ze  zo snel mogelijk aan het werk en zelfstandig meedraaien met de samenleving.

Het takenpakket is heel verscheiden: de talrijke invalshoeken van het upcycleproject  -milieu, ambacht, kunst en cultuur, jongeren- bieden tal veel mogelijkheden voor de potentiële medewerkers. Intakegesprekken en infomomenten helpen de medewerkers om het project te doorgronden en een keuze te maken in het takenpakket. Afhankelijk van tijdsengagement, talenten, voorkeur wordt een traject opgesteld. De medewerkers krijgen een introductie in bepaalde discipilines:

Het takenpakket spitst zich toe op:

  1. Logistiek materialen

  2. Bouw instrumenten + samenstelling van bouwpakketten

  3. Audiovisuele opnames

  4. Pedagogisch en creatief

In de circulaire economie krijgt vrijwel alles dat we gebruiken een nieuwe, hoogwaardige bestemming. Dat vermindert de belasting voor het milieu en stimuleert innovatie en werkgelegenheid.

1. De logistiek en voorbereiding van de materialen is een uiteenlopend traject van taken die gaan van:

           -ophalen van diverse materialen van bedrijven, sorteren, reinigen, op maat zagen/snijden

                -PVC/PE-buizen van diverse formaten
-PVC-dekzeil
-Gasflessen
-Tentstokken uit glasvezel
-Aluminiumbuizen
-Leder
-Rubber
-Hout

            -lassen, plasmasnijden, werken met metaallintzaagmachine, schilderen
2.  Samenstelling van bouwpakketten + assemblage instrumenten

       -klaarmaken van zeildoek: voorzien van zeilringen + polyesterdraad
-boren van bevestigingsgaten in PVC-buizen + aluminiumbuizen
-tunen van aluminiumbuizen
-hout bewerken op draaibank
-creëren van drumstokken

3. Audiovisuele opnames: opnemen, editeren en monteren van beelden voor diverse doeleinden

        -instructiefilmpjes onderwijs assemblage instrumenten
-speeltechnieken en ritmes voor diverse instrumenten

4.  Sociaal artistiek project: in de project laten we iedereen meedenken, meewerken aan de artistieke invulling en de pedagogische verwerking. Ritmes uit Eritrea, melodieën uit Syrië, design uit Palestina worden gebruikt bij de voorstelling van de instrumenten in de scholen. We trachten de medewerkers zoveel mogelijk te betrekken bij projecten, trajecten in onderwijs.

De Potterij: broeiplaats voor jonge ondernemers.

Hiermee komen we tegemoet aan:

1. ZE GEVEN VLUCHTELINGEN EEN GEZICHT

De media is nogal eens verweten dat zij het negatieve beeld over vluchtelingen aanwakkeren en angstgevoelens onder burgers vergroten. Hetzelfde geldt soms voor wetenschappelijke onderzoeken over vluchtelingen: het verhaal van mensen zelf zou te weinig aan bod komen. Kunst kan een middel zijn om een stem te geven aan mensen die geen stem krijgen.

2. CREËREN DRAAGVLAK

Behalve dat kunst vluchtelingen een gezicht geeft, heeft kunst ook de potentie om begrip en bewustzijn te stimuleren van Vlamingen – de ‘ontvangende’ samenleving. Het kan bijvoorbeeld bijdragen aan het behoud van draagvlak voor de opvang van vluchtelingen.

 3. DOORBREKEN ISOLEMENT

Asielzoekerscentra bevinden zich vaak buiten de bebouwde kom, waardoor asielzoekers en Vlamingen elkaar niet vaak tegenkomen. Ook als vluchtelingen eenmaal een status hebben en in de gemeente wonen, is het niet vanzelfsprekend dat er sociaal contact is. Terwijl ontmoetingen met Vlamingen een krachtig middel zijn om de integratie te bevorderen. Kunst draagt hieraan bij door culturen en gemeenschappen te verbinden, verschillen te overbruggen en deelname te bevorderen.

4. ZETTEN IN OP TALENTONTWIKKELING

De eerste jaren dat een vluchteling in Vlaanderen is, staan in het teken van inburgering.Op talentontwikkeling wordt veelal niet ingezet. Juist op dit vlak hebben kunst- en cultuurprojecten een meerwaarde.

5. DRAGEN BIJ AAN TRAUMAVERWERKING

We  weten we dat kunst een ‘bewezen stressverlager’ is die mensen met psychiatrische klachten terugbrengt naar het hier en nu.

Kunstprojecten die als doel hebben om trauma’s te verwerken, hebben voornamelijk bij kinderen vaak een laagdrempelige insteek